FAQ:-如何计算RADIUS 25号属性下发流量的速率是多少?

发布时间:  2012-07-26 浏览次数:  206 下载次数:  0
问题描述
Q:如何计算RADIUS 25号属性下发流量的速率是多少?
告警信息
处理过程
A:每8位一组,分别表示上行峰值速率,上行平均速率,下行峰值速率, 下行平均速率。单位为bit per second 即bps.
   例 [25 Class                       ] [34] [00131072000327680006553600016384] 
   
  00131072   00032768   00065536   00016384
  ↑     ↑    ↑    ↑
上行峰值128K    上行平均32K    下行峰值64K    下行平均16K
                        

根因

END