FAQ-路由器E1线的DB15和BNC的连接说明

发布时间:  2012-07-26 浏览次数:  155 下载次数:  0
问题描述
路由器E1线的DB15和BNC(75欧同轴电缆)的连接对应关系如下:
两种E1电缆管脚连接关系
   DB-15                     BNC
管脚信号 信号
9 TxTxTip
2 TxTxRing
10      TxShield-
8 RxRxTip
15  RxRxRing
7  RxShield   -


事实上
告警信息处理过程
在表项中的TIP表示铜芯,RING表示线缆屏蔽层


根因建议与总结


END