FAQ-以太网交换机配套哪种滑道,其安装需要满足哪些条件

发布时间:  2014-10-13 浏览次数:  66 下载次数:  0
问题描述
以太网交换机配套哪种滑道,其安装需要满足哪些条件?

解决方案
高度为1U的以太网交换机安装附件中包含有底部支撑、深度可调节滑道,此滑道可在SC611-20机柜上安装。

如果您需要将可调节滑道安装到其它机柜中,机柜需要满足以下条件:

        机柜符合IEC 60297 482.6 mm(19 in)系列机械结构尺寸要求,机柜开档尺寸为450 mm;

        机柜前后安装角规(方孔条/立柱)间距为600 mm至900 mm;

        安装角规(方孔条)上的开孔为下列任何一种:

                  方孔(边长 ≥9 mm × 9 mm)
                 
                   圆孔(直径 ≥ Ф 7 mm);

        机柜内部最小横向空间 ≥ 475 mm。

END