FAQ-交换机透传dot1x报文命令

发布时间:  2014-12-27 浏览次数:  638 下载次数:  0
问题描述
有些盒式和框式交换机默认不支持透传dot1x报文,需要在全局开启透传dot1x报文的eap报文后才能认证成功。
解决方案
s2700-si不支持透传802.1X(做傻瓜交换机也不支持)
配置前请确认一下设备的版本,使用命令: display version
2326版本V100R003C00SPC301
接口视图下:
bpdu-tunnel enable
注意:端口不能同时使能BPDU-TUNNEL ,STP。上、下行接口均需配置。

2326版本V100R005C01
全局系统配置视图下:
# L2protocol-tunnel user-defined-protocol dot1x protocol-mac 0180-c200-0003 group-mac  0100-0000-0000
接口视图下:
#  L2protocol-tunnel  user-defined-protocol  dot1x  enable

3328/5328 版本V100R003C00SPC301
接口视图下:
bpdu-tunnel enable
注意:端口不能同时使能BPDU-TUNNEL ,STP。上、下行接口均需配置。

3328/5328 版本V100R005C01
全局系统配置视图下:
# L2protocol-tunnel user-defined-protocol dot1x protocol-mac 0180-c200-0003 group-mac 0180-0000-0001
接口视图下:
#  L2protocol-tunnel user-difined-protocol dot1x enable

9306版本V100R003C00SPC200
全局系统配置视图下:
# L2protocol-tunnel user-defined-protocol dot1x protocol-mac 0180-c200-0003 group-mac  0100-0000-0002
接口视图下:
#  L2protocol-tunnel  user-defined-protocol  dot1x  enable

9306版本 V100R002C00SPC200
接口视图下:
bpdu-tunnel enable
注意:端口不能同时使能BPDU-TUNNEL ,STP。上、下行接口均需配置。

9306版本 V100R001C02B125
接口视图下:
bpdu  enable
注意:端口不能同时使能BPDU ,STP。上、下行接口均需配置。

END