FAQ-USG9520配置eth-trunk子接口时报错

发布时间:  2015-06-04 浏览次数:  153 下载次数:  0
问题描述
Q:USG9520配置eth-trunk子接口时报错?

   [USG9520-Eth-Trunk2.1]vlan-type dot1q 1000
   Error: The number of VLAN IDs reached the upper limit 1.

   这种情况如何解决?

解决方案

A:USG9000支持在一个子接口下最多关联1个VLAN。

   缺省情况下,子接口上无封装,也没有与子接口关联的VLAN ID。

 

END