FAQ-traffic-filter和traffic-policy同时配置的情况下,哪个先生效

发布时间:  2015-11-04 浏览次数:  919 下载次数:  0
问题描述
traffic-filter和traffic-policy同时配置的情况下,哪个先生效
解决方案

接口下同时配置traffic-filter和traffic-policy,traffic-filter先生效;

全局下同时配置traffic-filter和traffic-policy,traffic-filter先生效;

接口上的规则有优于全局的规则,比如全局的traffic-filter和接口下的traffic-policy,接口下的traffic-policy先生效;

END