NE20E-S4 NAT SERVER映射的公网IP能否使用NAT地址池中包含的公网IP地址

发布时间:  2017-04-25 浏览次数:  151 下载次数:  0
问题描述
NE20E-S4 NAT SERVER映射的公网IP能否使用NAT地址池中包含的公网IP地址?
解决方案

NE20E-S4 设备使用NAT SERVER命令配置映射时使用的公网IP可以使用NAT地址池中的公网IP地址配置地址映射。

配置参考如下:

nat instance nat1 id 1
service-instance-group group1
nat address-group address-group1 group-id 1 10.34.160.101 10.34.160.101       //NAT地址池
nat server global 10.34.160.101 inside 192.168.10.10                          //NAT server映射

END