FAQ-ME60如何实现本地不同的2层子接口桥接

发布时间:  2017-04-26 浏览次数:  158 下载次数:  0
问题描述

ME60如何实现本地不同的2层子接口桥接。

如图,需要实现LSW2和LSW3 逻辑直连。

解决方案
通过vpls的方式,将不同的子接口绑定到同一vsi。

配置参考如下:

mpls lsr-id 192.168.1.1
mpls
mpls l2vpn
vsi bgp2 static
pwsignal ldp
vsi-id 2
interface GigabitEthernet2/0/11.100
vlan-type dot1q 100
l2 binding vsi bgp2

interface GigabitEthernet2/0/10.100
vlan-type dot1q 100
l2 binding vsi bgp2

interface GigabitEthernet2/0/9.100
vlan-type dot1q 101
l2 binding vsi bgp2

END