FAQ-NE40E QINQ终结子接口VRRP心跳报文通过哪个VLAN透传

发布时间:  2012-05-23 浏览次数:  123 下载次数:  0
问题描述
Q:
NE40E QINQ终结子接口VRRP心跳报文通过哪个VLAN透传?
处理过程


根因
N/A
解决方案
A:
NE40E QINQ终结子接口VRRP心跳报文通过外层VLAN透传。只能使用一个外层VLAN透传心跳报文,内层VLAN不受限制。
qinq vrrp    pe-vid pe-vid ce-vid ce-vid   

建议与总结


END