ICT上海交流圈【公开圈】

简介:一起分享经验、解决问题,并帮助大家更好的了解和使用华为企业产品。欢迎上海同城圈友组织技术交流线下活动哦!
加入圈子
联系管理员
89
主题
420
成员
hiking   2017-6-28   最后回复:3 小时前
133042098
hiking   2016-12-16   最后回复:7 天前
494612
hiking   2016-12-12   最后回复:2018-4-9 11:04
423821
hiking   2016-12-13   最后回复:2018-4-9 11:03
465625
繁华落幕   2017-8-11   最后回复:2018-3-20 15:41
8989
wxcx56   2018-2-7   最后回复:2018-3-2 19:13
2592
lihui9   2018-2-13   最后回复:2018-2-13 09:38
2031
hh666.   2018-1-7   最后回复:2018-1-7 11:58
2610
hiking   2017-12-8   最后回复:2017-12-24 20:04
5562
hoho   2017-12-8   最后回复:2017-12-8 09:36
5240
俺孩叫小事   2017-11-29   最后回复:2017-11-29 10:49
4640
wlcb   2017-11-17   最后回复:2017-11-17 18:00
5632
Huawei_Learning   2017-11-8   最后回复:2017-11-8 18:27
5960
吹啊我的骄傲放纵   2017-9-29   最后回复:2017-9-29 09:37
5190
mojk1_yj   2017-9-7   最后回复:2017-9-7 11:03
6030
社区管理员咕噜噜   2017-3-2   最后回复:2017-7-3 09:10
140591739
hiking   2017-3-7   最后回复:2017-6-2 07:14
14744
user_2795005   2017-5-6   最后回复:2017-5-24 14:22
10303
心诚则灵1   2017-1-21   最后回复:2017-4-12 17:40
180124
返回顶部