OceanStor Toolkit V100R002C20SPC400

用途 商用 发布时间 2015-07-17 是否过期 未过期
更新时间 有效时间 补丁属性
使用地区 版本类型 软件类型
应用于
版本说明 请下载并安装Toolkit安装包。若有疑问,请参考操作指导书。
版本发布原因
版本及补丁软件
文件过大时,请点击软件名称进入下载页面下载
软件名称 文件大小 发布时间 下载
OceanStor Toolkit V100R002C20SPC400.zip
94.01MB 2015-07-17  
OceanStor Toolkit V100R002C20SPC400_Tool_ClusteredNASDeployment.zip
30.31MB 2015-07-17  
OceanStor Toolkit V100R002C20SPC400_Tool_CollectDeviceArchivesG2.zip
21.68MB 2015-07-17  
OceanStor Toolkit V100R002C20SPC400_Tool_InfoCollect.zip
21.68MB 2015-07-17  
OceanStor Toolkit V100R002C20SPC400_Tool_Inspection.zip
28.01MB 2015-07-17  
OceanStor Toolkit V100R002C20SPC400_Tool_cru.zip
57.27MB 2015-07-17  
版本资料
文档名称 下载
OceanStor Toolkit V100R002C20SPC400 版本说明书
OceanStor Toolkit V100R002C20SPC400 升级指导书